Wat is een Arbeidsongevallenverzekering?

Af te sluiten door werkgever

Een arbeidsongevallenverzekering is een verzekering die dient afgesloten te worden door een werkgever met personeel in dienst. De polis vergoedt in dat geval de schade wanneer een personeelslid te maken krijgt met een arbeidsongeval. Het doel van de verzekering is dus om ieder ongeval te dekken dat lichamelijke letsels veroorzaakt en zich voordoet tijdens of wegens de uitvoering van het werk of op de weg tussen woon- en werkplaats (de zogenaamde wegwerkongevallen).

Basisverzekering plus extra waarborgen

Zoals bij vele verzekeringen het geval is, bestaat deze doorgaans uit een basisverzekering (met de wettelijk verplichte dekking), die u kunt uitbreiden met de gewenste aanvullende waarborgen. De basisverzekering dekt steeds het loonverlies dat bij werknemers ontstaat als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast worden een aantal kosten vergoed zoals die voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen met medische doeleinden. Aanvullende waarborgen waarvoor u kunt opteren zijn vervolgens extra bezoldigingen boven het wettelijk verplichte maximum, terugbetaling van kosten veroorzaakt door ongevallen in de privé-sfeer en de kosten als gevolg van een persoonlijk ongeval van de bedrijfsleider.

Werknemer als begunstigde

Alhoewel de werkgever dus degene is die de arbeidsongevallenverzekering afsluit, zijn de begunstigden steeds de werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst en/of onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Bovendien moet u als werkgever ook verplicht een verzekering onderschrijven voor huispersoneel dat niet aan die sociale zekerheid is onderworpen.

Premies

De verzekering keert vervolgens vergoedingen uit wanneer iemand betrokken raakt in een arbeidsongeval. In ruil daarvoor betaalt de werkgever uiteraard de nodige premies. Deze premie betaalt de werkgever jaarlijks, die berekend wordt op basis van het vooropgestelde loon van de verzekerden en dus van voorlopige aard is. Na ieder jaar wordt vervolgens de effectief te betalen premie berekend aan de hand van de loonlijst die de werkgever aan de verzekeraar meedeelt.

Aangifte doen

Tenslotte rest nog de vraag hoe men aangifte moet doen in het geval dat een ongeval zich daadwerkelijk voordoet. Hiervoor dient de werkgever een ongevalsaangifteformulier te gebruiken, dat volgens wettelijke normen werd opgesteld. Van dit formulier worden vier exemplaren ingevuld: één voor de verzekeraar, één voor het Ministerie van tewerkstelling en Arbeid, één voor de arbeidsgeneeskundige dienst en tenslotte een exemplaar dat bewaard dient te worden door de werkgever zelf. Dit document staat echter bekend als zeer complex en niet echt gebruiksvriendelijk, waardoor een aangifte nooit een makkelijke opdracht is. Tenslotte dient u bij het formulier steeds een document van de individuele loonstaat en een medisch attest van eerste vaststelling toe te voegen.

Arbeidsongevallen Verzekeringen Menu